Regulamin

I. Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.mowosfera.com;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.mowosfera.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklep.mowosfera.com a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Sklep internetowy sklep.mowosfera.com, prowadzony jest przez Mowosfera Magdalena Michalak, ul. Główna 119, 55-114 Malin.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.mowosfera.com a w szczególności:

    - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

    - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

    - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem łącza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.mowosfera.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Dane osobowe

1. Dane osobowe są zbierane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień, wysyłki towaru oraz realizacje płatności.

2. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem niezbędnych do wykonania realizacji zamówienia, obssługi płatności oraz wysyłki towaru.

3. Wprowadzone dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracji można dokonać podczas składania pierwszego zamówienia poprzez wpisanie hasła lub poprzez formularz logowania.

2. sklep.mowosfera.com może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

    - podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

    - dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

    - dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez sklep.mowosfera.com za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię sklep.mowosfera.com.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

    - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

    - niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

    - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sklep.mowosfera.com,

    - korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową sklep.mowosfera.com i dokonać wyboru Towaru

3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4. Nie ma możliwości uzyskania faktury VAT za zrobione zakupy.

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.

6. Po złożeniu Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie zawierające m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z sklep.mowosfera.com Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Jeżeli wiadomość email nie zostanie odebrana prosimy o sprawdzenie folderu "Spam", "Powiadomienia", "Oferty" (lub innych) swojej poczty email. Jeżeli z jakiś powodów poczta się tam również nie znajduje prosimy o kontakt bezpośredni na sklep@mowosfera.com.

9. Dane dotyczące zamówienia można sprawdzić za pośrednictwem łącza "Śledzenie zamówienia" wysłanego w każdej wiadomości e-mail lub po zalogowaniu do na swoje konto.

VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów odbywa się tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

    - Poczty Polskiej

3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po wcześniejszym umówieniu.

4. Koszty dostawy oraz wybór sposobu dostawy jest dokonywany w czasie składania Zamówienia.

5. Termin realizacji zamówienia (czas potrzebny celem skompletowania zamówienia i przekazania go do wysyłki) wynosi do 48 godzin w dni robocze i jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty.

6. Jeżeli po otrzymaniu Towaru stwierdzą w nim Państwo uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, prosimy o kontakt z naszym sklepem. Postanowienia dotyczące składania reklamacji zawarte zostały w pkt. VIII niniejszego Regulaminu.

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty zapłaty:

    - przelewem (w tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia, nie podanie numeru zamówienia może wydłużyć czas realizacji)
 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu należy skontaktować się ze sklep.mowosfera.com.

2. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Wyłączenia prawa odstąpienia od umowy:
    - kiedy towar został wyjęty z oryginalnego opakowania lub nosi inne ślady użytkowania.
    - kiedy towar został wykonany na specjalne zamówienie (np. poprzez wypisanie dedykacji).

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep.mowosfera.com zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep.mowosfera.com), za wyjątkiem kosztów poniesionych przez Klienta związanych z odesłaniem rzeczy do sklep.mowosfera.com.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

– Adresat Mowosfera Magdalena Michalak, ul. Główna 119, 55-114 Malin, sklep@mowosfera.com

– Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

– Data zawarcia umowy (data kupna)

– Imię i nazwisko Klienta

– Adres Klienta

– Podpis Klienta

– Data


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. sklep.mowosfera.com podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep.mowosfera.com o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać używają formularza kontaktowego lub poprzez kontakt na sklep@mowosfera.com.

4. W reklamacji Klient powinien podać adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. sklep.mowosfera.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za zasadną.

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub w przypadku rozbieżności niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

2. sklep.mowosfera.com zawsze dąży do polubownego rozwiązania sporu i zaleca przede wszystkim kontakt bezpośredni Klienta pod adresem sklep@mowosfera.com